วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบับปัจจุบัน ​(Current Issue) : Vol. 46 No. 1 (2016)

วารสารสังคมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) และบทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการที่กองบรรณาธิการกำหนด

The Journal of Social Sciences is an academic journal run by the Faculty of Political Science, Chulalongkorn University. The content covers matters concerning political science, government, international relations, sociology and anthropology, public administration, and other related fields. The purpose is to serve as a source to disseminate and exchange academic knowledge regarding political science. Publication is issued twice a year (1st issue January-June and 2nd issue July-December) and every article on each topic published in the journal is reviewed by peers through the process regulated by the Editorial Board.

Current Issue

ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) [อ่านวารสารฉบับเต็ม (PDF)]

สารบัญ
  • 'Encountering the Real' : Jacques Lacan in Thailand crackdowns [PDF]
  • การสร้างจินตกรรมความเป็นพลเมืองของคาทอลิกในสังคมไทย [PDF]
  • ความท้าทายของรัฐอาเซียนในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ [PDF]
  • อาเซียนกับปัญหาอาชญากรรมทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [PDF]
  • "ทำไมจึงไม่ค่อยมีทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองจากฐานองค์ความรู้ทางวิชาการในโลกที่สาม?" [PDF]
  • การเมืองภายใน ผู้นำ และนโยบายต่างประเทศ: De Gaulle กับการกำหนดนโยบายต่างประเทศฝรั่งเศสเรื่องสงครามแอลจีเรีย [PDF]
  • หลักสุจริตในระบอบรัฐธรรมนูญ [PDF]
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน [PDF]