วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบับปัจจุบัน / Current Issue
ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 (2561) / Vol. 48 No. 1 (2018)

Frequency : 2 / Year
Jan-Jun / Jul-Dec

ISSN : 0125-0590

Audio Summary

วารสารสังคมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่บทความทุกบทได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการที่กองบรรณาธิการกำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการรัฐศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และรัฐประศาสนศาสตร์

The Journal of Social Sciences is a peer reviewed journal by Faculty of Political, Chulalongkorn University. The journal aims to serve as a source to disseminate and exchange academic knowledge regarding political science. The content covers matters concerning government, international relations, sociology, anthropology and public administration.

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

มิติระหว่างประเทศในตุลาการภิวัฒน์ [ PDF]
ที่พรมแดนระหว่างอนุภูมิภาคเอเชียใต้และอาเซียน: มองอินเดียเชื่อมต่อเมียนมาร์ เพื่อ "มุ่งหน้าไปด้วยกัน [ PDF]
Big society, free economy, and strong state: Bonefeld's open Marxism and the critique of political economy [ PDF]
การเผยแพร่ตัวตนด้วยการถ่ายทอดสดการฆ่าและความพยายามฆ่าตัวตายผ่านสื่อสังคม: มุมมองการวิเคราะห์แบบโครงสร้างและผู้กระทำการ [ PDF]
อัตลักษณ์ของตลาดนัดวันศุกร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ PDF]
สภาพและปัญหาการทำเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี [ PDF]
ยักษ์ที่เท้าทำด้วยดินเหนียว: บทวิจารณ์ของ Leo Strauss กับความง่อนแง่นขององค์ความรู้ในการวิจัยเชิงปริมาณ? [ PDF]
การปกครองตามธรรมชาติ: กฏเหล็กสามข้อของการปกครองแบบผสม [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

Haberkorn, Tyrell. 2015. Revolution interrupted: farmers, students, law, and violence in Northern Thailand. Madison, WI : University of Wisconsin Press. 230 p. [ PDF]

ฉบับย้อนหลัง / Recent Issues

ปีที่ 47 (2560) // Vol. 47 (2017)
ปีที่ 46 (2559) // Vol. 46 (2016)
ปีที่ 45 (2558) // Vol. 45 (2015)
ปีที่ 44 (2557) // Vol. 44 (2014)
ปีที่ 43 (2556) // Vol. 43 (2013)
ปีที่ 42 (2555) // Vol. 42 (2012)
ปีที่ 41 (2553) // Vol. 41 (2010)
ปีที่ 40 (2552) // Vol. 40 (2009)
ปีที่ 39 (2551) // Vol. 39 (2008)
ปีที่ 38 (2550) // Vol. 38 (2007)
ปีที่ 37 (2549) // Vol. 37 (2006)
ปีที่ 36 (2548) // Vol. 36 (2005)
ปีที่ 35 (2547) // Vol. 35 (2004)
ปีที่ 34 (2546) // Vol. 34 (2003)
ปีที่ 33 (2545) // Vol. 33 (2002)
ปีที่ 32 (2544) // Vol. 32 (2001)
ปีที่ 31 (2543) // Vol. 31 (2000)
ปีที่ 30 (2540) // Vol. 30 (1997)
ปีที่ 29 (2537) // Vol. 29 (1994)
ปีที่ 28 (2534) // Vol. 28 (1991)
ปีที่ 27 (2533) // Vol. 27 (1990)
ปีที่ 26 (2532) // Vol. 26 (1989)
ปีที่ 25 (2531) // Vol. 25 (1988)
ปีที่ 24 (2530) // Vol. 24 (1987)
ปีที่ 23 (2529) // Vol. 23 (1986)
ปีที่ 22 (2528) // Vol. 22 (1985)
ปีที่ 19 (2525) // Vol. 19 (1982)
ปีที่ 18 (2524) // Vol. 18 (1981)
ปีที่ 17 (2523) // Vol. 17 (1980)
ปีที่ 16 (2522) // Vol. 16 (1979)
ปีที่ 15 (2521) // Vol. 15 (1978)
ปีที่ 14 (2520) // Vol. 14 (1977)
ปีที่ 13 (2519) // Vol. 13 (1976)
ปีที่ 12 (2518) // Vol. 12 (1975)
ปีที่ 11 (2517) // Vol. 11 (1974)
ปีที่ 10 (2516) // Vol. 10 (1973)
ปีที่ 9 (2515) // Vol. 9 (1972)
ปีที่ 8 (2514) // Vol. 8 (1971)
ปีที่ 7 (2513) // Vol. 7 (1970)
ปีที่ 6 (2512) // Vol. 6 (1969)
ปีที่ 4 (2509) // Vol. 4 (1966)
ปีที่ 3 (2508) // Vol. 3 (1965)
ปีที่ 2 (2505-2506) // Vol. 2 (1962-1963)
ปีที่ 1 (2504-2505) // Vol. 1 (1961-1962)