วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความทุกบทได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คนแบบ double-blinded peer-reviewed process

Each original article is double-blinded peer-reviewed by at least two expert reviewers.

ผลการประเมิน

ดูผลการประเมิน
ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 (2562)
ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 (2562)
ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 (2561)