วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (2523) / Vol. 17 No. 3 (1980)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

สมาคมทางสื่อมวลชนในฐานะกลุ่มอิทธิพล [ PDF]
สหรัฐอเมริกา : นโยบายการค้าอาวุธ [ PDF]
ครอบครัวกับการขัดเกลาทางสังคม [ PDF]
ลักษณะทางประชากรกับปัญหาอาชญากรรม [ PDF]
Imperialism, the highest stage of capitalism? A brief survey and critique of Lenin's theory of capitalism [ PDF]
The Interdependence model : The alternative to the power model? [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews