วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2509) / Vol. 4 No. 3 (1966)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

ปัญหาการเมืองของประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาในแง่พฤติกรรมของพรรคการเมือง [ PDF]
บทบาททางเศรษฐกิจของรัฐบาล [ PDF]
National power, national prestige and national population [ PDF]
The failure of Mao Tse-Tung's ideology and the crisis in communist China [ PDF]
Strategic economics [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews