วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2509) / Vol. 4 No. 2 (1966)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

โครงสร้างสังคมกับความมั่นคงของประเทศ [ PDF]
Trade and welfare [ PDF]
หัวหน้ากับการมอบงาน [ PDF]
Alliances [ PDF]
Balancing claims of technology and human sciences [ PDF]
รากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่น [ PDF]
An evaluation of the potential role of the Buddhist monkhood in Thailand in processes of guided social change [ PDF]
The "cool heart": Social relationships in a Northeastern Thai village [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews