วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2523) / Vol. 17 No. 2 (1980)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

โครงสร้าง-หน้าที่ของพรรคการเมืองไทย [ PDF]
ชนชั้นนำในกลุ่มผลประโยชน์ไทย : เปรียบเทียบระหว่างสมาคมชาวปักษ์ใต้ และสมาคมชาวอิสาน [ PDF]
พฤติกรรมกลุ่มประท้วงในประเทศไทย [ PDF]
น้ำมันในโลกไม่ขาดแคลน [ PDF]
Value change and political disaffection : A study of political implications in Japanese postindustrial politics [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews