วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2505) / Vol. 1 No. 3 (1962)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ (ต่อจากฉบับที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔) [ PDF]
The Thai personnel organization [ PDF]
A note on Stigler's demand for factors [ PDF]
กำหนดโทษจำคุกเพื่อการอบรมแก้ไข [ PDF]
ช่องว่างในระบบคุณธรรม [ PDF]
การแก้ปัญหาการว่างงาน [ PDF]
อิทธิพลของ Mass Media ในปัญหาอาชญากรรม (ต่อจากเล่มที่ ๒) [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews