วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (2559) / Vol. 46 No. 2 (2016)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

Seven days in Phang-nga: The role of military in the 2004 Sumatra-Andaman earthquake in the Indian Ocean disaster relief operation [ PDF]
Gramsci's civil society in a nutshell [ PDF]
Which "Regionalism" for Southeast Asia? - Curating art in time of globalisation and neoliberalism [ PDF]
การลงโทษโดยสังคม [ PDF]
ถนน สายน้ำ การพัฒนาท้องถิ่นและระหว่างประเทศ และผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน [ PDF]
การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในอาหรับ: ศึกษาเปรียบเทียบอียิปต์และอิหร่าน [ PDF]
แนวทางการปฏิรูประบบงานสอบสวนของตำรวจไทย [ PDF]
ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดียในโครงสร้างอำนาจที่เปลี่ยนแปลงไป [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

ดุลยภาพที่เหลื่อมล้ำ [ PDF]