วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (2559) / Vol. 46 No. 1 (2016)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

'Encountering the Real' : Jacques Lacan in Thailand crackdowns [ PDF]
การสร้างจินตกรรมความเป็นพลเมืองของคาทอลิกในสังคมไทย [ PDF]
ความท้าทายของรัฐอาเซียนในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ [ PDF]
อาเซียนกับปัญหาอาชญากรรมทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [ PDF]
"ทำไมจึงไม่ค่อยมีทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองจากฐานองค์ความรู้ทางวิชาการในโลกที่สาม?": การครอบงำและการเลือกปฏิบัติทางวิชาการจากความรู้แบบสำนักยุโรปเป็นศูนย์กลาง [ PDF]
การเมืองภายใน ผู้นำ และนโยบายต่างประเทศ: De Gaulle กับการกำหนดนโยบายต่างประเทศฝรั่งเศสเรื่องสงครามแอลจีเรีย [ PDF]
หลักสุจริตในระบอบรัฐธรรมนูญ [ PDF]
ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews