วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 (2560) / Vol. 47 No. 1 (2017)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงญี่ปุ่นกับความยืดหยุ่นในกรอบเครื่องมือเดิม: การจับคู่ตีความใหม่สมัยหลังสงครามเย็น [ PDF]
Decolonial epistemology and the future of Thai IR theory [ PDF]
เส้นทางตอนใต้ของผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือ: พลวัตและปัญหา [ PDF]
ความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย [ PDF]
สถาบันการเมืองและการเสริมสร้างผู้นำทางการเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย : บทเรียนจากฟินแลนด์ ออสเตรเลีย และอุรุกวัย [ PDF]
ปัญหาการสร้างฉันทามติและการออกแบบสถาบันการเมืองในรัฐธรรมนูญไทย [ PDF]
ความพร้อมถูกตรวจสอบปัญหาเชิงธรรมาภิบาลและข้อเสนอ : กรณีศึกษาคุรุสภา [ PDF]
การประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

Khanna, Parag. Connectography : Mapping the future of global civilization. New York: Random House, 2016 [ PDF]