วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (2560) / Vol. 47 No. 2 (2017)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

สถานะการศึกษานโยบายต่างประเทศของไทย : บทสำรวจเบื้องต้น [ PDF]
การปรับนโยบายต่างประเทศไทย (พ.ศ. 2516 ถึง 2519) [ PDF]
What does Thai international relations want? [ PDF]
A comparative study of economic development planning organizations of South Korea and Thailand during 1960-1980 [ PDF]
ตัวตน สังคม วัฒนธรรม : เงื่อนไขสู่การสูงวัยอย่างมีศักยภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ [ PDF]
The politics of Buddhist nationalism in Myanmar : History, legitimacy and democratic transition [ PDF]
'สลาวอย ชิเชค vs เกรแฮม ฮาแมน : วิวาทะปรัชญาร่วมสมัย [ PDF]
Philosophy of sufficiency economy : A philosophical analysis [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews