วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 (2561) / Vol. 48 No. 1 (2018)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

มิติระหว่างประเทศในตุลาการภิวัฒน์ [ PDF]
ที่พรมแดนระหว่างอนุภูมิภาคเอเชียใต้และอาเซียน: มองอินเดียเชื่อมต่อเมียนมาร์ เพื่อ "มุ่งหน้าไปด้วยกัน [ PDF]
Big society, free economy, and strong state: Bonefeld's open Marxism and the critique of political economy [ PDF]
การเผยแพร่ตัวตนด้วยการถ่ายทอดสดการฆ่าและความพยายามฆ่าตัวตายผ่านสื่อสังคม: มุมมองการวิเคราะห์แบบโครงสร้างและผู้กระทำการ [ PDF]
อัตลักษณ์ของตลาดนัดวันศุกร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ PDF]
สภาพและปัญหาการทำเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี [ PDF]
ยักษ์ที่เท้าทำด้วยดินเหนียว: บทวิจารณ์ของ Leo Strauss กับความง่อนแง่นขององค์ความรู้ในการวิจัยเชิงปริมาณ? [ PDF]
การปกครองตามธรรมชาติ: กฏเหล็กสามข้อของการปกครองแบบผสม [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

Haberkorn, Tyrell. 2015. Revolution interrupted: farmers, students, law, and violence in Northern Thailand. Madison, WI : University of Wisconsin Press. 230 p. [ PDF]