วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (2556) / Vol. 43 No. 1 (2013)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

วิถีประชาธิปไตยไทย: มุมมองเบื้องต้นว่าด้วย ตัวตน สิทธิ และจริยธรรมทางการเมือง (ตอนที่ 3-จบ) [ PDF]
Chairat's Ranciere and the Red Shirts in Thailand [ PDF]
How have political participation and engagement of Thai citizens changed during the pass decade (2001-2010)? [ PDF]
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐบริหารในการดำเนินภารกิจด้านการท่องเที่ยวของรัฐไทย เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2522 กับปี พ.ศ. 2545 [ PDF]
ยูเครนกับตัวแบบ CAGE: การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเพื่อการเปิดตลาดใหม่ของไทย [ PDF]
"อันล่วงละเมิดมิได้"? กลุ่มล็อบบี้อิสราเอลกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา [ PDF]
หมู่บ้านญี่ปุ่นปัจจุบัน [ PDF]
พลวัติภายในแนวการวิเคราะห์ขบวนการทางสังคม [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews