วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (2522) / Vol. 16 No. 4 (1979)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

พุทธศาสนากับการเมือง [ PDF]
ตัวแบบของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในสังคมไทย [ PDF]
สถานการณ์รัฐวิสาหกิจในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน [ PDF]
การนำ OD และ MBO เข้ามาใช้ในองค์การ [ PDF]
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง [ PDF]
Current models in comparative political developmental studies: A critique through paradigms [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

Australia-Thai relation : A Thai perspective [ PDF]