วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (2557) / Vol. 44 No. 1 (2014)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

Social networking, the elderly, and the ethical life [ PDF]
การศึกษาเปรียบเทียบระดับของการอธิบายในการสร้างทฤษฎีสัญญาประชาคมของจอห์น ล็อค และ ฌอง ฌากส์ รุสโซ [ PDF]
แนวทางการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองในบริบทของสังคมไทย [ PDF]
การถ่ายโอนนโยบายสาธารณะ (Policy Transfer) ในกระบวนการกำหนดนโยบายสื่อสาธารณะแห่งประเทศไทย [ PDF]
บทวิพากษ์ว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน [ PDF]
นโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด: ศึกษากรณีปัจจัยในการก่อตัวและกำหนดนโยบาย [ PDF]
Globalisation leading to development or crisis in Thailand [ PDF]
"ภัยคุกคามจากจีน" ในทัศนะของฟิลิปปินส์: กรณีศึกษาข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีน-ฟิลิปปินส์และบทบาทของสหรัฐอเมริกา [ PDF]
พหุนิยมทางกฎหมายกับการอำนวยความเป็นธรรมในสังคมมุสลิมมลายู [ PDF]
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมือง สังคมเสี่ยงภัย กับสังคมสูงวัย [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews