วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (2556) / Vol. 43 No. 2 (2013)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

กระบวนการเข้าสู่ความเป็นสากลของระบบทุนนิยมและลัทธิเสรีนิยมใหม่ [ PDF]
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศแนววิพากษ์ กุลลดา เกษบุญชู มี้ด กับตำแหน่งแห่งที่ทางวิชาการในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [ PDF]
แรงผลักดันและเป้าหมายของกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ [ PDF]
รัฐไทย บรรษัทข้ามชาติกับการเปิดเสรีบุหรี่ในปี ค.ศ. 1990 [ PDF]
ภาพสะท้อนและพลังขัดแย้งของกระบวนการเป็นสากลของรัฐในเพลงลูกทุ่งไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงยุคเผด็จการทหาร [ PDF]
ทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่กับเศรษฐกิจและสังคมไทยยุคก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ (ในช่วง ค.ศ. 1986 - 1996) [ PDF]
ชนชั้นแรงงานเสี่ยง กลุ่มคนชายขอบบนศูนย์กลางทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ [ PDF]
การปฏิรูปรัฐตลาดอำนาจนิยมของจีน-ความจริงหรือมายา?: วิวาทะระหว่างแนวคิดประชาธิปไตยเสรีนิยมของ Zakaria และแนวคิดทุนนิยมเชิงหายนะของ Klein [ PDF]
เสรีนิยมใหม่กับการลดบทบาทของรัฐด้านนโยบายข้าว: ศึกษากรณีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรีเมี่ยมข้าวของไทยและนโยบายนารวมของเวียดนาม [ PDF]
ลัทธิเสรีนิยมใหม่เชิงอนุรักษ์กับการจัดการระบบนิเวศด้วยกลไกการตลาดในเวียดนาม กัมพูชา และไทย [ PDF]
การเมืองที่ฉ้อฉล หรือ เสรีนิยมใหม่ที่เป็นปัญหา: บทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจในอาร์เจนตินา [ PDF]
Neoliberalizing hydropower in the Mekong Basin: The political economy of partial enclosure [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

The limits of power: The end of American exceptionalism / The irony of manifest destiny: The tragedy of America's foreign policy. [ PDF]