วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (2553) / Vol. 41 No. 1 (2010)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

พินิจทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแนวสัจนิยมใหม่ (Neorealism): ว่าด้วยความเป็นเจ้าของสหรัฐอเมริกากับดุลแห่งอำนาจในยุคหลังสงครามเย็น [ PDF]
Goodbye Mr. Democracy [ PDF]
1973: The 'Annus Horibilis' in the Thai-U.S. relations [ PDF]
พฤติกรรมของเกาหลีเหนือด้านการต่างประเทศ: ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับไทย [ PDF]
ระบบเครือญาติในลัทธิขงจื่อกับปัญหาการคอรัปชั่น: การตีความผ่านคัมภีร์หลุนอี่ว์ [ PDF]
ความสัมพันธ์ลาว-ไทย: ศึกษากรณีความช่วยเหลือจากประเทศไทย ค.ศ. 1975 ถึง ค.ศ. 2007 [ PDF]
Human resource management of independent organs [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews