วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (2552) / Vol. 40 No. 2 (2009)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

บางบทสำรวจของเรื่องเพศใน Family Guy: เรื่องของคน สุนัข และเด็กทารก [ PDF]
จากกลุ่มผลประโยชน์สู่ขบวนการทางสังคมของการต่อต้านการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 [ PDF]
'รัฐ' 'ชาติ' 'ประชาชาติ' และความเป็นไทยในทัศนะปัญญาชนเจ้าหัวก้าวหน้า: 'พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์' [ PDF]
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจไทย [ PDF]
อิทธิพลทางทฤษฎีการเมืองของฌอง ฌากส์ รุสโซ ต่อการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 [ PDF]
แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ : คำตอบอยู่ที่สัจนิยม [ PDF]
ผลสะเทือนจากการต่อสู้ของขบวนการคนจนและคนด้อยอำนาจในสังคมไทย ตั้งแต่ปี 2531-2549 [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews