วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (2552) / Vol. 40 No. 1 (2009)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

Humanitarianism or revolution, humanism or terror: Zizek's politics [ PDF]
Thailand's 2007 Constitution beyond intellectuals' discourses: A perspective for the common people [ PDF]
Thailand's land reform: Agenda-setting process for the enactment of the land reform law for Agriculture Act of 1975 [ PDF]
Global market pressures and corporate social responsibility: A case study of electrical and electronic manufacturers in Thailand [ PDF]
Politics and bureaucracy behind Thai government's issuance of Compulsory Licensing (CL) [ PDF]
Reintegration of Thai returnees in the context of sex trafficking [ PDF]
The practice of Corporate Social Responsibility (CSR) and environmental protection in Thailand [ PDF]
Measuring municipal fiscal health in Thailand: Is a big guy always fiscally stronger [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews