วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (2551) / Vol. 39 No. 1 (2008)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

รัฐไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ [ PDF]
พลังงานกับอำนาจ: ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหภาพยุโรปภายใต้จักรวรรดิสหรัฐอเมริกา [ PDF]
แนวทางการปรับตัวของนโยบายการเกษตรภายใต้ยุคการค้าเสรี: เรียนรู้ผ่านนโยบายหอมแดง [ PDF]
สภาประชาธิปไตยชุมชน [ PDF]
พื้นที่สาธารณะในสื่อโทรทัศน์ไทย [ PDF]
นวัตกรรมการนำนโยบายผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ PDF]
การเมืองว่าด้วยเรื่องของ (เนื้อ) วัวในเกาหลีใต้: โลกาภิวัฒน์และชาตินิยม [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews