วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (2548) / Vol. 36 No. 2 (2005)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

Why policy fails...are we tossing coin into garbage can...or are we not being able to bridge the gap between policy and practice? [ PDF]
Export-led industrialization and gender inequity in East Asia: A comparative analysis of South Korea and Thailand [ PDF]
Terrorism in Thailand in the Post-Cold War Era: An enduring armed separatism [ PDF]
From U.S. humanitarian intervention to preemptive War and the UN [ PDF]
The modern police state of the Government of Thaksin 2001-2006 [ PDF]
Agenda setting and policy formulation: A case of agricultural commodity and food standards policy in Thailand [ PDF]
Plato and Nietzsche: On good and bad political regimes [ PDF]
A comparative study of representative and alternative democracies on power and interest [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews