วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (2548) / Vol. 36 No. 1 (2005)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

การปฏิรูปกิจการไฟฟ้าของไทย : แปรกำไรให้เอกชน กระจายต้นทุนและความเสี่ยงให้สังคม [ PDF]
พระมหากษัตริย์สุโขทัยกับการดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ : บริบทของรัฐวิสาหกิจไทยในอดีต [ PDF]
ครูอาจารย์เรียนหนังสือไปเพื่ออะไร? [ PDF]
ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [ PDF]
Sovereign power and the living dead: 'Politics' and resistance at 'the End of history' [ PDF]
เหลียวหลังแลหน้า: บทเรียนจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติและแนวคิดการรับมือภัยพิบัติในอนาคต [ PDF]
Women's worlds 2005: ประสบการณ์การเรียนรู้ "สตรีศึกษาเอเชีย" ที่เกาหลีใต้ [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews