วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (2540) / Vol. 30 No. 3 (1997)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

ศาสตร์ของผู้ปกครอง ก้าวกระโดดที่ไม่ไกลจากเพลโตถึงมาคิอาเวลลี [ PDF]
ความรักกับการเมือง : ศึกษาปรัชญาการเมืองของเพลโต มาคิอาเวลลี และเวเบอร์ [ PDF]
The Prince กับการศึกษาปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ [ PDF]
ร่องรอยสัญญาประชาคมในปรัชญามาคิอาเวลลี: บททดลองมองมาคิอาเวลลีในแง่ดี [ PDF]
Belfagor, The Devil who Married เบลฟากอร์, ปีศาจผู้หาญมีเมีย [ PDF]
ว่าด้วยการปกครอง [ PDF]
เจ้าผู้อยู่เหนือหลักการ (The Unprincipled Prince) [ PDF]
การศึกษาเปรียบเทียบความคิดทางการเมืองของมาคิอาเวลลี กับ บทบาททางการเมืองของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในช่วง พ.ศ.2475-2487 [ PDF]
บทนำเสนอ เรื่อง เจ้า ของมาคิอาเวลลี กับ สามก๊ก [ PDF]
ข้อมูล ความหมาย "และประเด็นในใจ" บทวิพากษ์สมทบ "ศาสตร์ของผู้ปกครอง" ของ ไชยันต์ ไชยพร [ PDF]
รวมรายชื่อบทความและหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับมาคิอาเวลลีในภาษาไทย [ PDF]
อ่านดวงมาคิอาเวลลี [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews