วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (2557) / Vol. 44 No. 2 (2014)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

กระบวนทัศน์ “สิทธิมนุษยชน” และ “ความยุติธรรม” สําหรับสังคมเปลี่ยนผ่าน [ PDF]
ลักษณะทางประชากรในปัญหาการกระทําผิดของเยาวชน: วิเคราะห์ภายในกรอบของทฤษฎีใหม่ทางสังคมวิทยา [ PDF]
ความหลากหลายทางเพศกับพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย: การสํารวจองค์ความรู้ [ PDF]
การเมืองเรื่องคน (ที่ถูกทําให้) “ไม่” ธรรมดา: มองความเป็นหญิงของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผ่านกรอบเควียร์ [ PDF]
ข้าราชการระดับสูงในการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ: กรณีศึกษา กระทรวงยุติธรรม [ PDF]
ความตกลงแม่น้ำโขง: การจัดกรอบการอภิบาลในรูป Soft Law [ PDF]
การปะทะทางความคิดการเมืองต่อเรื่องการจัดการลุ่มแม่น้ําโขง: กรณีศึกษาเขื่อนไซยะบุรี [ PDF]
ประเทศโลกที่สี่กับปรากฏการณ์การประท้วงในเอเชีย [ PDF]
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ามชาติ: ตัวแสดงที่มีผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศในปัจจุบัน [ PDF]
บทบาทญี่ปุ่นกับความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออก [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews