วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (2540) / Vol. 30 No. 1 (1997)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

Public accountability in Thai public service [ PDF]
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกับการปรับกรรมวิธีในการบริหารสาธารณะให้ทันยุคโลกาภิวัฒน์ [ PDF]
กลยุทธ์ในการประสบความสำเร็จของการนำไปปฏิบัติของนโยบาย: กรณีศึกษานโยบายสาธารณสุขมูลฐาน [ PDF]
ความขัดแย้งทางสังคมในบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น : กรณีนาข้าวกับนากุ้งในบางพื้นที่นครศรีธรรมราช [ PDF]
ความพึงพอใจและทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการของการประปานครหลวงในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล [ PDF]
Fairness and environmental ethics in tax revenues financing and user fees financing of solid waste management [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews