วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2537) / Vol. 29 No. 2 (1994)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

เอกสารการถอดเทปการสัมมนา เรื่อง พฤษภาทมิฬ : การก่อตัวของประชาสังคมเพื่อประชาธิปไตย? [ PDF]
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข : กรณีเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 [ PDF]
พฤษภาทมิฬ : มุมมองทางสังคมวิทยา [ PDF]
Black May, NGOs and Post-State Politics [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews