วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2534) / Vol. 28 No. 2 (1991)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

มนุษย์เหนือมนุษย์ : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นมนุษย์ผู้หนึ่ง [ PDF]
การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมไทยกับการจรรโลงประชาธิปไตย : ข้อคิดบางประการ [ PDF]
บทบาทของพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์ในการให้ความชอบธรรมทางการเมือง : ศึกษากรณีพุทธศาสนาของชนชั้นกลางไทยในเมือง [ PDF]
ปัญหาการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน [ PDF]
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศส่งเสริมประชาธิปไตยจริงหรือ? [ PDF]
เปรียบเทียบการจรรโลงประชาธิปไตยในไทยกับในอินโดนีเซีย [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews