วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (2533) / Vol. 27 No. 3 (1990)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

การขยายการแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม [ PDF]
ลาว : เศรษฐกิจการเมืองภายใต้ระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน [ PDF]
เศรษฐกิจการเมืองไทย (พ.ศ. 2428-2528) [ PDF]
Asean and Indochina [ PDF]
Thailand's female elite civil servants and their development-orientedness : A comparative study utilizing national data [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews