วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (2555) / Vol. 42 No. 1 (2012)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

วิถีประชาธิปไตยไทย: มุมมองเบื้องต้นว่าด้วย ตัวตน สิทธิ และจริยธรรมทางการเมือง (ตอนที่ 1) [ PDF]
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังยุคสงครามเย็น [ PDF]
A weary Titan: Russian foreign policy thinking since 1992 [ PDF]
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวกับการปรับตัวของสินค้าทางวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ PDF]
การเป็นแม่-พ่อและการรับบุตรบุญธรรมของคู่รักร่วมเพศ อุดมการณ์ครอบครัวและมลทินสังคม: อคติของสังคมต่อคู่รักร่วมเพศ [ PDF]
นโยบายรัฐสวัสดิการเดนมาร์ก: ความท้าทายภายใต้ความผันผวนในกระแสโลกาภิวัฒน์ [ PDF]
ทฤษฎีในการศึกษาสหภาพยุโรป: จากการบูรณาการ นโยบายทางเลือก สู่กระบวนการยุโรปภิวัตน์ [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

The politics of taxation: A comparative perspective [ PDF]