วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2532) / Vol. 26 No. 1 (1989)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

กรอบการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ [ PDF]
ตัวแบบคิว (Queuing Model) กับการแก้ปัญหารอรับบริหาร [ PDF]
การนำวิธีเศรษฐมิติมาใช้กับงานวิจัยทางด้านนโยบาย [ PDF]
รูปแบบนักบริหารที่เหมาะสมในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ [ PDF]
Using principal component regression method in social data analysis [ PDF]
Transfers of bureaucratic elites by political bosses : The question of political versus bureaucratic accountability [ PDF]
Thailand's elite civil servants : Some propositions on their developmental and professional orientations -- In search of professor Siffin's enquiry [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews