วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (2530) / Vol. 24 No. 2 (1987)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

องค์การกลางบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย [ PDF]
พุทธธรรมกับการบริหาร [ PDF]
การวิเคราะห์การปฏิบัติการ [ PDF]
นโยบายรัฐธุรกิจของญี่ปุ่น [ PDF]
Using computers in planning and social change in developing countries [ PDF]
นโยบายราคาข้าวของรัฐ : ทำไมข้าวเปลือกถูกข้าวสารแพง? [ PDF]
นโยบายการจัดสรรโควต้าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง : ใครกำหนด? [ PDF]
การบรรยายพิเศษ เศรษฐศาสตร์การเมืองและระบบราชการไทย [ PDF]
Identifying current issues in public administration in developing societies : Towards a political perspective [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews