วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (2529) / Vol. 23 No. 2 (1986)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง : ทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ์ [ PDF]
ความอยู่รอดของชาด [ PDF]
สังคมวิทยาทัณฑสถาน [ PDF]
มานุษยวิทยาแนวใหม่ [ PDF]
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ประเด็นบุคลากรในรัฐวิสาหกิจ การสำรวจแผนวิสาหกิจระยะที่ 1 [ PDF]
วัฒนธรรมและการจัดระเบียบทางสังคมในชนบทไทย : ข้อสรุปทั่วไป [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews