วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (2525) / Vol. 19 No. 3 (1982)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

ระบบเลือกตั้ง [ PDF]
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของไทย : แนวทางศึกษาและผลของการศึกษาในอดีต [ PDF]
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในสเปน [ PDF]
การเลือกตั้งในออสเตรเลีย [ PDF]
ข้อมูลพื้นฐาน รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews