วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2522) / Vol. 16 No. 1 (1979)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

การจับกุมทหารก่อการกำเริบ ร.ศ. 130 [ PDF]
ระบบเศรษฐกิจและฐานะของผู้ใช้แรงงาน [ PDF]
ทฤษฎีว่าด้วยรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของแบร์ริงตัน มูร์ : กรณีญี่ปุ่น [ PDF]
วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ : การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองและความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในเชิงทฤษฎี [ PDF]
Thailand : A vertically structured social system [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม [ PDF]
Les regimes politiques du tiers-monde [ PDF]