วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 (2521) / Vol. 15 No. 4 (1978)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

วิเคราะห์และเปรียบเทียบทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ [ PDF]
แนววิเคราะห์องค์การเชิงลำดับชั้น [ PDF]
องค์การกับลูกค้า [ PDF]
รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวการศึกษานโยบายสาธารณะ [ PDF]
Toward the study of local bureaucratic politics in Thailand [ PDF]
ส่องกระจกชาวรัฐประศาสนศาสตร์ [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

Understanding Organizations [ PDF]
Personnel policy in the City : the politics of jobs in Oakland [ PDF]