วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (2520) / Vol. 14 No. 3 (1977)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

ความคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย [ PDF]
สัมภาษณ์ "คนดังในรอบปักษ์" ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [ PDF]
ทอนโด : แหล่งเสื่อมโทรมในนครมนิลา [ PDF]
การจัดการตามวัตถุประสงค์ [ PDF]
Patron-client relationship : The analysis of the compadrazgo [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews