วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2520) / Vol. 14 No. 2 (1977)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย [ PDF]
การงบประมาณแบบผลงาน [ PDF]
บทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย [ PDF]
ชนกลุ่มน้อยกับการเมือง [ PDF]
A note on structural aspects in the study of Thai society [ PDF]
ความเคลื่อนไหวในวงการสังคมศาสตร์ วิทยานิพนธ์ และ ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

ความเรียงมานุษยวิทยา [ PDF]
How the conservatives rule Japan [ PDF]