วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2520) / Vol. 14 No. 1 (1977)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

แนวการปกครองเชิงนิตินัย ตามหลักการของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๑๙ [ PDF]
Thai movies as symbolic representation of Thai life [ PDF]
บทบาทและผลประโยชน์ของมหาอำนาจในเอเชียอาคเนย์ [ PDF]
ปัจจัยในการกำหนดนโยบายของรัฐ [ PDF]
ภาษีจากทุนทรัพย์ (Capital levy) การบังคับบริจาคและการบังคับให้กู้ [ PDF]
Economics of the gift : A study of social exchange [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

มีเงินก็นับว่าน้อง มีทองก็นับว่าพี่ : ระบบครอบครัวและเครือญาติของไทย [ PDF]
Japan's postwar defense policy [ PDF]