วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (2516) / Vol. 10 No. 4 (1973)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

สหรัฐอเมริกากับเอเชียอาคเนย์ [ PDF]
พรรค PAP กับการครองอำนาจทางการเมืองของสิงคโปร์ [ PDF]
สังคมนิยมตามแบบพม่า [ PDF]
Patterns of Thai diplomacy : A historical study [ PDF]
รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน [ PDF]
พรรคการเมืองและการอบรมทางการเมือง : กรณีของมาเลเซียสมัยก่อนได้เอกราช [ PDF]
The concept of "Entrepreneur" in social anthropology: Its relevance to the studies of peasant economy [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

Economic systems of Northern Thailand : Structure and change [ PDF]
นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน และผลกระทบที่มีต่อไทย [ PDF]