วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (2523) / Vol. 17 No. 4 (1980)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

ระบบราชการไทยในทศวรรษ 1980 : ปัญหาแนวโน้มและทิศทาง [ PDF]
ค่านิยมกับนโยบายต่างประเทศ : การสำรวจขั้นต้น [ PDF]
Modernization theories : A survey of conceptualization and critiques [ PDF]
การปฏิรูปการบริหารราชการ [ PDF]
รัฐธรรมนูญกับเสถียรภาพทางการเมืองไทย [ PDF]
Decision making theories in international relations [ PDF]
ปัญหาที่สืบเนื่องจากการเพิ่มประชากรโลก [ PDF]
สหรัฐอเมริกาภายใต้โรนัลด์ เรแกน [ PDF]
รายงานสรุปการสัมมนาทางวิชาการ ​Pacific Basin Community [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

เศรษฐศาสตร์การเมือง [ PDF]
The moral economy of the peasant : Rebellion and subsistence in Southeast Asia [ PDF]
หลักสังคมวิทยา [ PDF]
Introduction to international relations : Power and justice [ PDF]
Europe between the superpowers : The enduring balance [ PDF]
The anatomy of influence : Decision making in international organization [ PDF]