วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Issues > ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2522) / Vol. 16 No. 2 (1979)

Audio Summary

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

การแสวงหาระบบเศรษฐกิจใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย [ PDF]
ประชาธิปไตย เสรีภาพ และการปกครองประเทศ : เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ [ PDF]
โฉมหน้าการเมืองไทย [ PDF]
บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มอิทธิพลและพรรคการเมืองต่อการมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน [ PDF]
สังคมชนบทไทย : ข้อสรุปชั่วคราวเกี่ยวกับลักษณะและการเปลี่ยนแปลง [ PDF]
เก็บตกจากการสัมนาเรื่องทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับระบบราชการ : รัฐประศาสนศาสตร์ในฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกา [ PDF]

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

Comparing Nations : The use of quantitative data in cross-national research [ PDF]