วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบับปัจจุบัน / Current Issue
ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 (2562) / Vol. 49 No. 1 (2019)

Frequency : 2 / Year
Jan-Jun / Jul-Dec

ISSN : 0125-0590

Audio Summary

วารสารสังคมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และรัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการรัฐศาสตร์ บทความทุกบทได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คนตามกระบวนการที่กองบรรณาธิการกำหนด

The Journal of Social Sciences is the official publication of the Faculty of Political Science, Chulalongkorn University. The Journal published original research articles, review articles and book reviews 2 times a year (in January-June and July-December) within the scope of government, international relations, sociology, anthropology and public administration. The aims are to serve as a source to disseminate and exchange academic knowledge regarding political science. Each original article is double-blinded peer-reviewed by at least two expert reviewers.

บทบรรณาธิการ / Editorial

บทบรรณาธิการ [ PDF]

บทความ / Articles

พลวัตการเปลี่ยนแปลง การถดถอย และการฟื้นตัวของขบวนการต่อต้านทักษิณ

กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

Pages :
Published :
Abstract | PDF

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศไทย : การทำให้เป็นประชาธิปไตยด้วยการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

รัฐศิรินทร์ วังกานนท์

Pages :
Published :
Abstract | PDF

ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ (2549-2560) ในรัฐราชการไทยหลังสมัยทักษิณ ชินวัตร

อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ

Pages :
Published :
Abstract | PDF

The enactment of Thailand's inheritance tax law 2015 : A policy process analysis

Pisanu Sangiampongsa

Pages :
Published :
Abstract | PDF

ทุนนิยมคาสิโนชายแดนไทย : บททดลองเสนอทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองและทางเลือกนโยบายสาธารณะ

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

Pages :
Published :
Abstract | PDF

ทุนนิยมคาสิโนชายแดนไทย : บททดลองเสนอทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองและทางเลือกนโยบายสาธารณะ

จิรายุทธ์ สีม่วง

Pages :
Published :
Abstract | PDF

การท้าทายวาทกรรมความเป็นสากลของการบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแสหลักขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ

ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง

Pages :
Published :
Abstract | PDF

ก้าวแรกของจีนในลาตินอเมริกา : การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาและจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในทศวรรษ 1960

สิทธิพล เครือรัฐติกาล

Pages :
Published :
Abstract | PDF

เรื่องเล่าคนเคยอ้วน : การศึกษาเรือนร่างในสังคมนิยมความผอม

รัชพล แย้มกลีบ

Pages :
Published :
Abstract | PDF

บทวิจารณ์หนังสือ / Book Reviews

{t:review} [ PDF]

ฉบับย้อนหลัง / Archives

ปีที่ 48 (2561) // Vol. 48 (2018)
ปีที่ 47 (2560) // Vol. 47 (2017)
ปีที่ 46 (2559) // Vol. 46 (2016)
ปีที่ 45 (2558) // Vol. 45 (2015)
ปีที่ 44 (2557) // Vol. 44 (2014)
ปีที่ 43 (2556) // Vol. 43 (2013)
ปีที่ 42 (2555) // Vol. 42 (2012)
ปีที่ 41 (2553) // Vol. 41 (2010)
ปีที่ 40 (2552) // Vol. 40 (2009)
ปีที่ 39 (2551) // Vol. 39 (2008)
ปีที่ 38 (2550) // Vol. 38 (2007)
ปีที่ 37 (2549) // Vol. 37 (2006)
ปีที่ 36 (2548) // Vol. 36 (2005)
ปีที่ 35 (2547) // Vol. 35 (2004)
ปีที่ 34 (2546) // Vol. 34 (2003)
ปีที่ 33 (2545) // Vol. 33 (2002)
ปีที่ 32 (2544) // Vol. 32 (2001)
ปีที่ 31 (2543) // Vol. 31 (2000)
ปีที่ 30 (2540) // Vol. 30 (1997)
ปีที่ 29 (2537) // Vol. 29 (1994)
ปีที่ 28 (2534) // Vol. 28 (1991)
ปีที่ 27 (2533) // Vol. 27 (1990)
ปีที่ 26 (2532) // Vol. 26 (1989)
ปีที่ 25 (2531) // Vol. 25 (1988)
ปีที่ 24 (2530) // Vol. 24 (1987)
ปีที่ 23 (2529) // Vol. 23 (1986)
ปีที่ 22 (2528) // Vol. 22 (1985)
ปีที่ 19 (2525) // Vol. 19 (1982)
ปีที่ 18 (2524) // Vol. 18 (1981)
ปีที่ 17 (2523) // Vol. 17 (1980)
ปีที่ 16 (2522) // Vol. 16 (1979)
ปีที่ 15 (2521) // Vol. 15 (1978)
ปีที่ 14 (2520) // Vol. 14 (1977)
ปีที่ 13 (2519) // Vol. 13 (1976)
ปีที่ 12 (2518) // Vol. 12 (1975)
ปีที่ 11 (2517) // Vol. 11 (1974)
ปีที่ 10 (2516) // Vol. 10 (1973)
ปีที่ 9 (2515) // Vol. 9 (1972)
ปีที่ 8 (2514) // Vol. 8 (1971)
ปีที่ 7 (2513) // Vol. 7 (1970)
ปีที่ 6 (2512) // Vol. 6 (1969)
ปีที่ 4 (2509) // Vol. 4 (1966)
ปีที่ 3 (2508) // Vol. 3 (1965)
ปีที่ 2 (2505-2506) // Vol. 2 (1962-1963)
ปีที่ 1 (2504-2505) // Vol. 1 (1961-1962)